Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwane dalej również rozporządzeniem UE, informuję, iż:

I         Administrator danychosobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

JANTAR DYSTRYBUCJA sp. z o.o.

(nazwa Administrator danych)

78-100 Kołobrzeg ul. Żurawia 24

(siedziba: adres pocztowy)

NIP: 6711823331

II.       Informacja o Inspektorze Ochrony Danych i o prawie do wniesieniaskargi

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych ale może się Pan/Pani skontaktować z nami w sprawach ochrony danych osobowych pod e-mailem wodajantar@wodajantar.pllub pisemnie na adres naszej siedziby. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres do korespondencji: Stawki 2,

00-193 Warszawa.

III.     Cele, podstawy i okres przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych, które otrzymaliśmy od Pana/Pani jest:

a)   wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów i usług oferowanych przez JANTAR DYSTRYBUCJA sp. z o.o. oraz innych umów zawartych między nami - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończeniaumowy;

b)   marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu JANTAR DYSTRYBUCJA sp. z o.o., do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzaniedanych;

c)   finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d)   obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa JANTAR DYSTRYBUCJA sp. z o.o., do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z KodeksemCywilnym;

e)  prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa JANTAR DYSTRYBUCJA sp. z o.o., przez okres 5 lat od zakończeniaumowy.

IV.      Odbiorcy danychosobowych

Do Pana/Pani danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, kancelarii prawnych, firm kurierskich i pocztowych, podmioty dostarczające produkty i usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panem/Panią. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że związane to będzie z przejęciem Firmy Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

V.       Prawa osób, których danedotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie jest możliwe z przyczyn i przed upływem terminów określonych w pkt.III.

VI.     Informacja o wymogu/dobrowolności podaniadanych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może stanowić przesłankę uniemożliwiającą zawarcie/wykonywanie umowy i realizację pozostałych celów, o których mowa pkt III.